Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Den gamle brugs i Skovlund er en af de mest iøjnefaldende forfaldne bygninger i vore byer Foto: Karsten Madsen

En faldefærdig bygning i Skovlund er til salg

Læs om Skovlund/Ansager Udviklingsråds planer for den gamle brugs i dette referat fra rådets seneste møde

Den gamle brugs midt i Skovlund udbydes til salg. Det samlede udviklingsråd bakker derfor op om, at Skovlundrepræsentanterne i samarbejde med repræsentanter fra Skovlund Borgerforening kontakter Varde Kommune for hjælp til at vurdere mulighederne, herunder nedrivningspuljer og gerne et kontant bidrag til forskønnelse af Skovlund bymidte.

Her følger referatetet fra mødet i Skovlund/Ansager Udviklingsråd:

Bestyrelsesmøde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 7. juni 2018

Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Hanne, Miriam, Inge og Kitty. Fraværende: Max

Dagsorden

1. Siden sidst:
Ølgod udviklingsråd har inviteret Skovlund/Ansager Udviklingsråd d. 13. juni i Krusbjerg, med henblik på at kortlægge fælles interesser. Helt konkret er en cykelsti mellem Krusbjerg og Skovlund og Udviklingsrådenes fremtidige virke på dagsordenen, men bl.a. infrastruktur, Turisme og Erhverv kunne også være relevant at drøfte, hvis tiden tillader. Fra Skovlund/Ansager UR deltager: Max, Miriam, Kristian, Hanne og Kitty.

Varde Kommune inviterer bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger på kursus d. 14. Juni på Varde Rådhus. Vi håber at mange af vores lokale foreninger vil være repræsenteret. Fra Skovlund/Ansager UR deltager: Martha, Miriam, Hanne og Kitty.

Miriam orienterer omkring Demensvenlig Idræt. Hanne Uhd er kontakten til DGI og tager fremover teten for Skovlund.

Miriam fremsætter på vegne af Skovlund Borgerforening ansøgning om Legeplads tilskud på 7.856 kr. Ansøgningen behandles på UR mødet i August.

Kitty ansøger om at komme på Fundraising-kursus hos Varde Kommune d. 20. August. Dette med henblik på at Lokale foreninger/ildsjæle kan søge viden i Skovlund/Ansager Udviklingsråd omkring oplagte Puljer og Fonde.

Den gamle Brugs i Skovlund udbydes til salg. Det samlede UR giver tilsagn om, at Skovlundrepræsentanter i Skovlund/Ansager UR i samarbejde med repræsentanter i Skovlund Borgerforening, ansøger Varde Kommune om faglig ekspertise, overblik over nedrivningspuljer og anden funding samt naturligvis gerne et kontant bidrag til en samlet løsning for forskønnelse af Skovlund bymidte.

Skovlund-Ansager Udviklingsråds møde den 1. november afholdes sammen med de øvrige udviklingsråds efterårsmøde med Byrådet.

2. Status på Regnskabet:
Beholdning 27.000kr

3. Highlights fra FUR-mødet:
Der er fundet ny model for afstemning om Årets Landsby, med henblik på at resultatet ikke kan blive uafgjort og ende med lodtrækning.

FUR deltager med stand på Mælkefestivalen 15.-16. september.

Persondata forordningen er trådt i kraft. Kitty laver notat heromkring på hjemmesiden.

4. Arbejdsgruppen for UR`s fremtidige virke:
Skovlund/Ansager Udviklingsråd blev desværre ikke repræsenteret i dette udvalg. (Afstemning) Derfor fremsender vi medlemmerne af udvalget et notat med overskriften “Skovlund-Ansager Udviklingsråd hører mere sammen med Tistrup og Ølgod end Agerbæk og Næsbjerg.” Vi henstiller til at dette tages i betragtning i tilfælde af, at de nuværende 9 Udviklingsråd reduceres til eksempelvis 5.

5. Cykelsti Skovlund-Krusbjerg:
Se pkt. 1

6. Skolestrukturen og URs placering i debatten:
Udviklingsrådet har fået en henvendelse med ønske om et dialogmøde omkring Skoleklynger. Ansager Skolebestyrelsen har i den forbindelse overfor UR tilkendegivet “debatten omkring skoleklynge samarbejdet er lukket og ikke til drøftelse” Med udgangspunkt i dette, finder Udviklingsrådet ikke formål med et dialogmøde, der tager udgangspunkt i denne henvendelse. Det er Skolebestyrelsen alene der har beslutningskompetencen til at søge om ændring af skoleklynge. Udviklingsrådet har bidraget med sin anbefaling. Såfremt Ansager Skolebestyrelse på et senere tidspunkt finder en debat og drøftelse omkring klyngesamarbejdet relevant, stiller Udviklingsrådet sig gerne til rådighed.

7. Skovlund/Ansager Udviklingsråd Vision:
Elementer blev fremført og endelig formulering behandles på UR i August.

8. Samarbejde mellem Skovlund og Ansager
Foreninger og øvrige ildsjæle opfordres endnu engang til at bruge fælles-kalenderen på Ansager Info og Skovlund.dk i planlægningsøjemed. Dette med henblik på at alle de gode initiativer ikke konflikter med hinanden.

Af mange positive tiltag der gavner samarbejdet nævnes værdien af at et par af vores lokale kameramænd Karsten Madsen og Niels Winther engagere sig og beriger os med forevigelser på tværs Skovlund og Ansager og det at man passer baren for hinanden til By/Sports-fest.

Skovlund/Ansager UR overvejer at afholde et fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer i områdets lokale frivillige foreninger. Dette med henblik på at koordinere og kortlægge hvorvidt der er fælles interesser og muligheder for at hjælpe hinanden. -En ide-udveksling. Vi vil gerne allerede nu opfordre disse bestyrelser til at drøfte potentialet i sådan et fællesmøde. Er der overvejelser, der kunne være relevant for UR, hører vi meget gerne fra de forskellige foreninger.

9. Kommunikation til Kommunen:
Det drøftes hvor vidt det er problematisk, at foreninger hver især henvender til Varde Kommune med specifikke ønsker. Umiddelbart er konklusionen at UR finder dette uproblematisk. Udviklingsrådet bidrager gerne med koordinering med områdets andre foreninger og kortlægning af disses fælles interesser eller ligefrem almen-nyttighed og i den forbindelse lave en udtalelse til Byrådet i kraft af UR`s status som officielt høringsberettiget i lokale anliggender.

10. Evt. og næste møde:
Næste møde er d. 16. august og følgende punkter henføres dagsorden.

  • Endelig formulering af Skovlund/Ansager Udviklingsråds Vision.
  • Skovlund Borgerforenings ansøgning om tilskud til Legeplads.
  • Fællesmøde for frivillige foreninger i lokalområdet.
  • Åens dag

På vegne af Skovlund/Ansager UR, Kitty Gamkinn

lørdag 9 jun 2018 - Karsten Madsen
Vist: 1961 gange