Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Foto:

Vedtægter

Skovlund - Ansager Udviklingsråd

 vedtægter

 

 

Vedtægter for Skovlund Ansager Udviklingsråd.
§ 1. formål
1.Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokalområder det dækker, samt i kommunen som helhed.
2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområdet i sager der vedrører disse.
3. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i lokalområderne.
§ 2 Udviklingsrådets sammensætning.
1. Udviklingsrådet vælges på en årlig generalforsamling der afholdes i Ansager eller Skovlund.
2. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i Ugeavisen Ansager Helle.
3. Dagsordenen består af følgende punkter.
4. Valg af dirigent.
5. Valg af stemmetællere.
6. Beretning.
7. Regnskab.
8. Budget.
9. Valg af minimum 5 medlemmer max 8.
10. Valg af revision.
11. 11. Eventuelt.
12. Udviklingsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på første ordinære rådsmøde efter valg i lokalrådene. Udviklingsrådet vælger ligeledes en repræsentant der indgår i det fælles udviklingsråd i kommunen.
§ 3. Fælles udviklingsråd.
Den valgte repræsentant for det fælles udviklingsråd, er forpligtet til at fremføre de sager, som udviklingsrådet har besluttet skal fremføres i det fælles udviklingsråd. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Der kan kun stemmes hvis 50% af medlemmerne af udviklingsrådet er til stede.
§4 Økonomi.
1. Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.
2. For udviklingsrådets forpligtelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Intet medlem af rådet kan forpligtes økonomisk.
§5 Udviklingsrådets virksomhed.
1. Udviklingsrådet afholder min. 4 møder årligt.
2. Udviklingsrådet holder endvidere møde når formanden finder det fornødent, eller når mindst seks af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretæren.
3. Formanden indkalder med en uges varsel.
4. Det tilstræbes at fastlægge dato for næste møde ved hvert mødes afslutning.
5. Udviklingsrådets møder er ikke offentlige. Udviklingsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møde i rådet i det omfang der behov herfor.
6. Udviklingsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.
§6 Ophævelse.
1. Ophævelse skal vedtages af udviklingsrådet.
2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.

 

 

ANDRE DOKUMENTER:

Forretningsorden Persondataforordning